Presentació

El Projecte: 10 Diàlegs per als pobles d’Espanya i Europa

El concepte “de les Espanyes possibles” que sovint emprava Ernest Lluch inspira el projecte 10 diàlegs entre els pobles d’Espanya que pretén convertir-se en el projecte central de la Fundació, i que ha de suposar l’inici d’un camí que permeti a la Fundació esdevenir un pont i un punt de diàleg entre les diferents sensibilitats i expressions de la diversitat social, cultural, econòmica, nacional i religiosa del ciutadans i pobles d’Espanya i Europa.

Descripció:

La Fundació preveu dur a terme 10 diàlegs entre dues persones de posicions diverses, per tal que reflexionin a l’entorn de temàtiques que generen discursos divergents als diferents territoris d’Espanya. El resultat d’aquests diàlegs, moderats per un expert, ha de permetre obtenir uns productes que han de ser posats a lliure disposició de la ciutadania per a la seva reflexió.

L’esperit de fons no és arribar a consensos bàsics conjunturals, fluctuants en funció de l’evolució del país, sinó ser fidels al lema kantià que Lluch va escollir per al seu període de rectorat a la UIMP. Sapere Aude, atreveix-te a pensar. El diàleg com a estímul i com atreviment pel que suposa d’instrument intel·ligent per a la resolució de conflictes, discrepàncies o desencontres atàvics. El diàleg com a essència de la democràcia pura, de la pulsió no bel·ligerant de l’home.

Es preveuen 10 Diàlegs anuals, amb la voluntat que aquests es puguin anar realitzant cada any i els productes que se’n deriven puguin mantenir una coherència en el format i la temàtica, però puguin anar evolucionant en el contingut de resultes de l’estat de relació entre els diferents pobles d’Espanya i d’Europa.

Desenvolupament

Els diàlegs es celebraran en espais emblemàtics de la societat civil, fàcilment identificables, espaiosos, però a la vegada, sempre que sigui possible, de significació particular per a cadascun dels Diàlegs a realitzar. Els espais de la Fundació la Caixa seran principalment els llocs on es faran els Diàlegs i en posterioritat poden ser els equipaments on es presentaran els productes que se’n derivin.

Els Diàlegs s’han de celebrar en una atmosfera d’absoluta confiança i requeriran d’un treball previ amb cadascun dels participants per tal de deixar clar l’objectiu i abast del mateix, proposant vectors d’interès de partida per tal que quan el diàleg s’esdevingui hi hagi ja una reflexió prèvia que permeti la profunditat i no l’enumeració de generalitats erudites.

Els diàlegs seran moderats per un expert interdisciplinar de la pròpia Fundació que quedarà a la penombra de la discussió però que anirà dinamitzant la conversa mentre aquesta es produeixi. D’aquesta manera s’assegura un nexe formal i tècnic d’unió entre els diferents diàlegs que ha de permetre dotar de coherència al seu conjunt un cop aquests siguin degudament compilats. El moderador, serà l’encarregat a la vegada d’iniciar el debat exposant quin és l’origen i la voluntat del Diàleg que es produirà a continuació per part de la Fundació Ernest Lluch.

Jornades de presentació obertes al públic

Es duran a terme 4 jornades de presentació a:

Barcelona – 15 de novembre (+ info)
Madrid – 22 de novembre (+ info)
València – 24 de novembre (+ info)
Saragossa – 15 desembre (+ info)